logo

Examensarbeten

Vid SMI skriver studenterna vid musikpedagogprogrammen (180 hp / 120 hp) samt logonomprogrammet (120 hp) ett Självständigt arbete på grundnivå om 15hp. Samtliga arbeten rör ett problemområde inom det egna musikpedagogiska eller logonomiska praxisfältet. Detta arbete är ett tillfälle för studenter att verkligen få fördjupa sig i något för dem, speciellt, intresseväckande och utmanande. De kunskaper de förvärvat under hela sin utbildning manifesteras i textform och underbyggs teoretiskt och vetenskapligt. Arbetet ger även en ingång till att efter avslutat utbildning arbeta kunskapsutvecklande och professionsstärkande i den egna framtida praktiken.

Här kan du hitta godkända uppsatser från SMIs studenter. Två uppsatser från föregående läsår som vi särskilt vill lyfta fram är Tove Simonssons interdisciplinära arbete där röstutveckling undersöktes med hjälp av danskoreografisk Laban-teknik i en fenomenologiskt grundad aktionsforskningsstudie och där det visade sig att rösten kan komma att gestalta kroppens position, rörelse och riktning. Det andra arbetet är David Beskows grundliga intersektionella innehållsanalys av musikteorilittertaur som används flitigt vid högre utbildning. Resultatet visar att representativiteten gällande nationalitet, kön och tidsperiod tenderar att lyfta fram stereotyper så som ”det manliga tysktalande geniet, den manliga barden som skriver om sin omvärld [och] kvinnan som skriver från hemmets vrå” en problematik som samtida och framtida musikpedagoger behöver vara medveten om, förhålla sig till och bearbeta om musikutbildning skall vara en potentiell angelägenhet för alla.


Tove Simonsen

Tove Simonsen

När jag skulle göra mitt examensarbete så ville skriva om något som verkligen intresserade mig, och som hade en direkt koppling till arbetet som logonom. Sambandet mellan röst och rörelse har länge intresserat mig, och jag ville undersöka hur en fördjupning i det sambandet kunde leda till nya pedagogiska verktyg - framförallt när det finns ett behov för eleven att vara lite mindre "i huvudet". Jag är glad att jag lade upp den praktiska delen av studien som en workshop, alltså till formen rätt nära hur jag även i mitt fortsatta arbete skulle kunna jobba med en grupp elever. På så sätt blev den givande inte bara för uppsatsens resultat utan även när det gäller hur jag kan jobba. En oväntat positiv upplevelse av att skriva uppsatsen var också att sätta på pränt tankar och kunskap som annars kan vara svåra att formulera, det gjorde hela ämnet mer konkret för mig.

Toves uppsats


David Beskow

David Beskow

Jag fann intresse för ämnet genom en videoessä om den västerländska musikteorins historia. Idéen till uppsatsen kom genom en gästföreläsning på SMI av Lotta Björkman om normkritisk pedagogik, vilket fick mig att vilja göra en kritisk analys av den musikteorilitteratur som jag själv blivit undervisad i.
I mitt nuvarande arbete som musiklärare för mellanstadiet använder jag det kritiska förhållningssättet till material som både jag själv väljer och den som finns färdig på marknaden för att se till att mina elever får en bred kunskap inom musikämnet..

Davids uppsats

Senast upppdaterad: 2024-03-13