logo

Forskningsprojekt vid SMI

Forskning vid SMI ska präglas av en praxisnära relevans för yrkesverksamma inom grundutbildningens huvudområden.

Forskning vid SMI ska initieras och bedrivas i nära relation till de huvudområden högskolan utbildar i: musikpedagogik, logonomi, estetiska lärprocesser och skapande dans. Studenternas självständiga arbeten och lärarnas forskning ska därmed på ett tydligt sätt kopplas till och ha relevans för SMI:s utbildningar. Såväl empirisk som filosofisk och historisk forskning har relevans för utbildningsområdet.

Olika metoder som bidrar till kunskapsutveckling inom musik- och kulturskolor är relevanta, som praxisnära forskning/aktionsforskning. Ett viktigt mål är att forskningen ska involvera lärare knutna till SMI, men också lärare som är aktiva i den praktiska utbildningen vid musik-och kulturskolor och vid gymnasieskolans estetiska program. SMI:s verksamhetsförlagda utbildning (VFU), innebär att studenterna förväntas utöva ett pedagogiskt yrke samtidigt som de studerar. Det kan för många studenter innebära att de fortsätter arbetet som musikpedagoger parallellt med att studierna bedrivs, liksom att forskningen kan omfatta såväl lärare som studenter vid SMI.

Sammusicerande över långa geografiska distanser

SMI är sedan ett antal år tillbaka med i projektet Nordic Centre for Digital Presence https://ncdp.se. Projektet handlar om att implementera en ny typ av fiberteknologi med extremt låg fördröjning (ca 5 ms) vilket öppnar upp för en realtidskommunikation i sammusicerande. Projektet presenterades på forskningskonferensen Mirac i Falun 2019 (http://mirac.se/konferenser/konferens-2018-2/konferensprogram-2019/ samt http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1388374&dswid=4875 samt vid musikvetarkonferensen i Stockholm 2021. ( https://www.musikforskning.se/node/7 )

För närvarande pågår ett musikpedagogiskt samarbete mellan SMI och kulturskolan på Åland.

Röstens estetik

Forskningsprojektet Röstens estetik är ett SMI finansierat forskningsprojekt som syftar till att stärka SMIs logonomprogram mot en humanistisk filosofisk vetenskapsgrund samt att hitta former för kompetensutveckling för adjunkter och lektorer i samarbete inom högre utbildning.