logo

Samverkan vid SMI

Samverkan vid SMI bedrivs företrädesvis i integrerade former med SMI:s programutbildningar och fristående kursverksamheter, genom utvecklingsprojekt samt med pågående forskning.

SMI växte fram ur en nära samverkan mellan utbildning och yrkesutövning i de ämnesområden högskolan utbildar inom. Två viktiga historiska drivkrafter bidrog till skapandet av SMI som lärosäte – den kraftigt växande kommunala musikskolan och folkbildningsförbundens etablering av studiecirklar. Ur dessa två kom verklighetsanknuten pedagogiskt arbete att bli av stor betydelse för utbildningarna. Därför är en av SMI:s viktigaste grundpelare än idag, att studenter vid SMI bedriver en egen undervisning parallellt till, och integrerad med sina didaktiska studier.

Efter många år har SMI därmed återkommande samarbeten med musik- och kulturskolorna, genom att studenterna och SMI:s alumner möts och arbetar i nära anknytning till den verklighet utbildningen vid SMI bereder studenten för. Därtill kan nämnas att majoriteten av SMI:s lärare är deltidsanställda och delar sin yrkesutövning mellan SMI och annan utbildningsorganisation, som t ex kulturskola, grundskola, gymnasium, studieförbund eller annat lärosäte. Det också skapar nära former för samverkan och samarbete.

Den vanligaste formen för samarbete med andra organisationer är genom uppdragsutbildning och fortbildning, samt genom samråd och engagemang i projekt mellan olika relevanta partners. Forskning i samverkansprojekt behandlar ofta relationen mellan yrkespraktik, undervisningsformer och kompetensutveckling. Idag kan SMI erbjuda samverkan i form av bland annat:

  • projekt inom forskning och utveckling
  • kompetensutveckling och fortbildning
  • förmedling av lediga tjänster till alumner och studenter
  • förankring av idéer om examensarbete till studenter
  • anordning av symposier, seminarier och konferenser med angelägna teman
För ytterligare frågor om samverkan med SMI, kontakta rektor Ian Plaude.

Utvecklingsprojekt:

NCDP är ett nätverk av lärosäten, teatrar, musik- och kulturskolor, systemspecialister och aktörer inom scenkonst. Tillsammans har vi utvecklat en teknik med minimal fördröjning för scenkonst, musikundervisning och annan verksamhet på distans.

NCDP har som huvudsyfte att i nätverk bistå med kompetens och tekniska lösningar för att skapa närvaro på distans. NCDP öppnar möjligheterna för nya kreativa möten över stora geografiska områden utan kännbar störande latens genom att erbjuda en teknisk plattform som kombinerar innovativ hård- och mjukvara kopplat till existerande fiberteknik.

Vi vill stöda olika former av konstnärlig verksamhet, samspel och kulturundervisning på distans där låg latens (teknik med låg fördröjning) är en förutsättning. Vi ser framför oss nya möjligheter för kulturella utbyten i grupp – inte bara inom professionellt konstutövande utan även på skolor och kulturskolor mellan elever och elever, elever och lärare samt lärare och lärare. Undervisning i grupp bortom geografisk placering blir en åtkomlig möjlighet och uppmuntrar till spel i ensemble och med andra. Musikelever som avancerat bortom den lärarkompetens som finns lokalt på en kulturskola i ett specifikt instrument kan fortsätta sin utbildning via distans och med koppling till forskning. Kulturskolornas lärare kan på samma sätt få fortbildning från högskolorna och skolorna kan dela kompetenser mellan sig utan att pedagogerna förflyttar sig geografiskt.

För mer information om och kontakt med nätverket se NCDP:s hemsida.

Samverkanspartner:

SMI flyttade sommaren 2017 till campus Flemingsberg, i lokaler anpassade för musik och konstnärligt skapande. Campus Flemingsberg samlar drygt 16.000 studenter tillsammans med campusområdets övriga lärosäten, Södertörns högskola, KTH, KI (med Karolinska universitetssjukhuset Huddinge) och Röda Korsets högskola.

Campus Flemingsberg erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter genom möten, projekt och samverkan med de övriga högskolorna på campus, i lokal och regional samverkan med det omgivande samhället, med internationella utbyten och interkulturella perspektiv. campusgemensamma initiativen får SMI en framträdande roll.

SMI sitter i Huddinge kommuns högskoleråd där de olika chefstjänstemännen i kommunen samt de ledande politikerna träffar ledande företrädare för högskolorna vid campus Flemingsberg. Möten sker ca 4 gånger årligen där det tas upp frågor som är av relevans för kommunen och lärosätena, bland annat utveckling av orten Flemingsberg som Stockholm South Business District med 50.000 invånare, arbetare och besökare i daglig rörelse.

SMI:s etablering i Flemingsberg innebär också att det finns en musikhögskola i region Södertörn – en region som binder samman kommunerna i södra Stockholm med de i norra Sörmland.

SMI har med dessa etablerat ett kulturskoleråd bestående av cheferna för musik- och kulturskolor i Huddinge, Botkyrka, Haninge, Södertälje, Tyresö, Ekerö, Salem, Nykvarn och Nynäshamns kommuner. Målet är att samlas två gånger/termin och diskutera gemensamma angelägenheter och behov av utbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Regeringen beslutade i mars 2018 om den första fördelningen av medel till totalt sex lärosäten för att utbilda fler kulturskolepedagoger. SMI har i likhet med Stockholms Universitet (SU) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) erhållit 1,8Mkr i ökat bidrag inom satsningen, som går under namnet Kulturskoleklivet. Tanken med denna fördelning är att dessa tre lärosäten ska utveckla ett samarbete inom satsningen och därmed skapa nya möjligheter för den som vill utbilda sig till kulturskolepedagog.

Tillsammans kan dessa lärosäten erbjuda ett större utbud av kurser som kompletterar snarare än konkurrerar. I samarbetet utvecklar lärosätena en modell där studenter inom ramen för vald inriktning, med stor flexibilitet kan välja relevanta kurser som passar den egna profilen inom 90 hp. Kursutbudet kommer bland annat att presenteras på en av lärosätena framtagen gemensam webbplats, http://kulturskoleklivet.nu.

Samverkansformerna mellan lärosätena kan också leda till att lärare från ett lärosäte undervisar på en kurs på ett annat lärosäte eller att studenter möts och arbetar tillsammans i olika moment och projekt i utbildningen. På så sätt kan studenterna ta del av en bredare kompetens och erfarenhet i beröring med andra konstarter/discipliner, något som öppnar för ämnessamverkan inom den enskilda kulturskolan, vilket Kulturskoleutredningen lyfte som en faktor för att främja ett bredare deltagande och högre relevans i kulturskolorna.

Förutom den programliknande strukturen på 90 hp, ämnar lärosätena också erbjuda ett brett utbud av kortare kurser och öppna seminarier för redan verksamma pedagoger. Dessa kommer att utformas som fortbildning, exempelvis under intensiva veckor, över sommaren eller med delstudier på distans. Fortbildningsverksamheten är tänkt att utvecklas mellan lärosätena för att vara både tvärdisciplinära och ämnesdidaktiska, i dialog med pedagoger och ledare inom kulturskolan för att nå en hög grad av relevans och genomströmning.

Brunnsvik bedriver högskoleförberedande folkhögskoleutbildning i musikpedagogik vid sina anpassade lokaler i Borlänge. SMI och Brunnsviks folkhögskola har ingått samarbete med syftet att underlätta för de som ämnar söka högskoleutbildning i musikpedagogik. Studiebesök genomförs vid varandras verksamheter under 2019.

SMI samarbetar med Flemingsbergs kyrka som överlåter sin kyrksal för konserter och uppträdanden för SMI-studenter. Hittills har SMI genomfört 1-2 konserter per termin.

SMI samarbetar gärna med framstående frilansande musiker och ensembler, genom att upppmuntra och stödja uppträdanden i SMI:s lokaler som Artists in Residence (AiR). Som Artist in Residence har man möjlighet att anordna konserter i SMI:s lokaler. Motprestationen är att konserten ska även engagera någon organisation SMI samarbetar med t.ex. övriga lärosäten på campus Flemingsberg, kulturskolor och kommuner i regionen etc. SMI:s AiR är för närvarande:

KammarensembleN: En samling av Sveriges främsta västerländsk konstmusiker som spelar samtida musik, gärna med tonsättare som är fortfarande aktivt producerande. De har till syfte att utforska, framför och sprida vår tids musik.

Elaria Orchestra är ett storband grundad av Erika Hammarberg och Lina Lövstrand. Målet med orkestern är att vara jämställd mellan män och kvinnor i ensemblen. Orkestern attraherar många yngre spelare och därtill skapar många spännande nya kompositioner och arrangemang för storband.

Senast upppdaterad: 2024-03-13