logo

Instrumenthyra – SMI

Erbjudande om att hyra instrument vid SMI gäller enbart för användning "i professionella sammanhang", t.ex. i samband med offentliga framföranden eller vid symposier. Uthyrning för enbart privata ändamål över en längre tidsintervall för t.ex. privat utbildning eller övning är inte tillåten, såvitt den inte är anknuten till SMI-verksamhet. I vissa fall kan dock instrument göras tillgänglig för egen övning vid SMI:s lokaler. Är du osäker om vad som gäller, kontakta SMI:s expedition för rådgivning.

Frågor och beställningar ställer du per e-post till instrumenthyra@smi.se eller via telefon till Expeditionen, 08-611 0502.

Den som önskar hyra (hädanefter benämnt Hyrestagaren) ett eller flera instrument (hädanefter benämnt Instrument) av uthyraren (hädanefter benämnt SMI) kan boka Instrument upp till sex månader (180 dagar) i förväg. Hyrestagaren får hyra Instrument från 1 dygn och upp till 2 månader (maximum 63 dagar) per beställning.

För förfrågningar 180-14 dagar före uthyrningsperioden: Hyrestagaren skickar en förfrågan om hyrning av Instrument till instrumenthyra@smi.se. SMI kontrollerar tillgängligheten av Instrument och kontaktar Hyrestagaren med ett kostnadsförslag samt lämnar villkor för uthyrning per e-post, i vilket Hyrestagaren ombeds godkänna med bekräftande svar. Därefter reserverar SMI Instrument åt Hyrestagaren och skickar en faktura till Hyrestagaren per e-post. Fakturans betalning utgör bindande bekräftelsen om att Hyrestagaren hyr Instrument. Fakturan ska alltså vara betald innan upphämtning av Instrument för att Instrument ska ställas tillgänglig för Hyrestagaren.

För förfrågningar med mindre än 14 dagar före uthyrningsperioden: Ring SMI:s expedition och kontrollera Instruments tillgänglighet: 08-611 0502. Bekräftelse om reservation görs via e-post med ett kostnadsförslag samt villkor för uthyrning per e-post, i vilket Hyrestagaren ombeds godkänna med bekräftande och bindande svar. Betalningen sker på förhand vid SMI:s expedition senast dagen före upphämtning med kreditkort eller kontant, om inte annat avtalas på förhand. Betalning utgör bindande bekräftelsen om att Hyrestagaren hyr Instrument.

Om Hyrestagaren lämnar förfrågan mindre än 14 dagar före uthyrningsperioden, kan inte SMI garantera att Hyrestagaren blir kontaktad ifall Instrument inte är tillgängliga eller andra problem uppstår.

Hyrestagaren kan också få tillgång till Instrument vid SMI:s lokaler. Då hyr Hyrestagaren tillfällig lokal vid SMI med tillgång till Instrument per timme. För aktuella priser för tillfällig hyra av lokal vid SMI, vänligen kontakta SMI:s Expedition.

Instrument hämtas och lämnas vid överenskommen dag och tid.

Instrument hämtas från SMI, från Södertörns högskola eller annan av SMI bestämd plats och återlämnas vid samma ställe som för hämtning (inklusive placering i lager/sal) enligt instruktion från SMI, om inte annat har avtalats på förhand.

Vänligen ha papperskopia på fakturan/kvittot tillgänglig vid upphämtning som bevis på att den som hämtar är auktoriserad att hämta Instrument.

Minimum uthyrningsperiod är 1 dygn och maximum uthyrningsperiod är 2 månader (maximum 63 dagar). Uthyrningsperioden räknas från kl.12.00 dagen för upphämtning och därefter från kl.12.00 per påbörjad dag fram till och med dagen för återlämning, om inte annat har avtalats på förhand. Instrument kan hämtas när SMI:s lokal håller öppet, vanligtvis ordinarie mån-fre kl.08.30-17.00. Tillgång till hämtning/återlämning av Instrument utanför ordinarie tider kan ordnas om avtalat på förhand.

Hyrestagaren är personligen och uteslutande ansvarig för säker och varsam hämtning, användning och återlämning av Instrument och för det fakturerade beloppets betalning till fullo. Detta oavsett vem som hämtar, använder och återlämnar Instrument eller vem som betalar fakturan. Observera att Instrument trots utseende, ofta är väldigt ömtåliga och lätt skadade.

Skador och anmärkningar på Instruments skick dokumenteras vid hämtning på särskilt blad som undertecknas av båda parter. Uppkommen skada eller förlust av Instrument under uthyrningstiden skall Hyrestagaren omedelbart rapportera till SMI med en så full dokumentation som möjligt över den uppkomna skadan. Om SMI så begär skall Hyrestagaren göra polisanmälan om skada eller förlust. För skador på Instrument som upptäcks i efterhand och som inte har rapporterats är Hyrestagaren skyldig att bekosta återställning av Instrument i efterhand samt en handlingsavgift på SEK1.000kr, således Instrument inte därefter har brukats av annan person utan att skadan har noterats.

Hyrestagaren är ansvarig och ersättningsskyldig till fullo för förlust eller skada av Instrument, d.v.s. att Instrument återställs till det vid hämtning identiska skicket eller ersätts med ett så identiskt/likvärdigt nytt som kan inhandlas. Vid skada skall beställning om reparation till det vid hämtning identiska skicket inklusive transporter och försäkring göras av SMI och den totala kostnaden faktureras Hyrestagaren, som förbinder sig att betala fakturan till fullo. Vid förlust av Instrument eller om reparation av Instrument till det vid hämtning identiska skicket inte bedöms vara rimlig eller möjlig p.g.a. exempelvis skadans omfattning, skall Hyrestagaren inom 30 dagar ersätta SMI med identiskt/likvärdigt Instrument samt betala en handlingsavgift på SEK1.000kr.

För all uthyrning utgår en uppläggningsavgift på SEK 250kr.

Den fakturerade kostnaden för uthyrning av Instrument utgör därtill ett pris per instrument för uthyrning första dagen samt en multiplicering av detta pris, beroende på uthyrningsperiodens längd. Se vidare tabellen nedan.

För uthyrning av flera instrument utgår en mängdrabatt.

All beräkning görs från kl.12.00 per dag under uthyrningsperioden, om inte annat avtalas på förhand.

Tidslängd Multiplicering Tidslängd Multiplicering
1 dygn * pris ggr 1 8 - 11 dygn pris ggr 4
2 dygn pris ggr 1,5 12 - 14 dygn pris ggr 5
3 dygn pris ggr 1,75 2 - 3 veckor pris ggr 6
4 dygn pris ggr 2 3 - 4 veckor pris ggr 7
5 dygn pris ggr 2,5 4 - 5 veckor pris ggr 8
6 dygn pris ggr 3 5 - 7 veckor pris ggr 9
7 dygn pris ggr 3,5 7 - 9 veckor pris ggr 10
Mängdrabatt vid hyra av flera instrument
2-3 instrument -10 %
4-6 instrument -25 %
7-fler instrument -50%

* Pris vid hyra av instrument i samband med tillfällig hyra av SMI lokal/timme: pris ggr 0,1

SMI debiterar Hyrestagaren ytterligare 50% på den fakturerade kostnaden för Instrument som återlämnas sent eller till annat än överenskommet återlämningsställe.

SMI debiterar Hyrestagaren 150% av den dagliga hyran för Instrument som tas från lagret utan att ingå i listan för överenskommen uthyrning och som återlämnas.

Avbokning upp till en vecka före kl.12.00 den första uthyrningsdagen kan göras utan kostnad.

För avbokning på mellan en vecka och 48 timmar före kl.12.00 den första uthyrningsdagen utgår en avgift motsvarande 50% av överenskommen uthyrningskostnad med maximum 4 dagars uthyrning som beräkningsgrund.

För avbokning på mindre än 48 timmar före kl.12.00 den första uthyrningsdagen utgår en avgift motsvarande 100% av uthyrningskostnad med maximum 4 dagars uthyrning som beräkningsgrund.

Eventuell återbetalning från SMI till Hyrestagaren sker med 30 dagars betalningstid netto.

Instrumentställ för instrument som behöver dem (cymbaler, gongs etc) ingår i prissättningen. Hyrestagaren skall försäkra att nödvändiga ställ hämtas och återlämnas med de hyrda instrumenten. Hyrestagaren blir ersättningsskyldig för ställ som inte återlämnas med Instrument.

Mallets och klubbor lämnas för uthyrning av Instrument som kräver det, exempelvis rörklockor, tamtams, gongs och bastrummor. För övriga instrument bör Hyrestagaren ha egna klubbor, dock har SMI klubbor och mallets till kompletterande uthyrning om så behövs.

SMI hyr ej ut notställ.