logo

SMI:S Organisation

Ian Plaude Rektor
08-611 38 65
Anna-Carin Ahl Studierektor
08-611 95 65
Fredrik Forssell Utbildningsadministratör
08-611 01 36
Cattis Eriksson Studiesekreterare
08-611 05 02 (tillika växel)
SimonWalther Lokaltekniker
08-611 05 02
Agneta Ålin Ekonomi
08-522 723 21

Fakturor till SMI skickas som PDF-fil till levfaktura@smi.se för behandling.

Utbildningsledare:

STYRELSEN

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid SMI. Ekonomi, lokalisering, strategifrågor, kvalitetsarbete, rektorstillsättning samt fastställande av utbildningsplaner är några av styrelsens beslutsområden.

En presentation av styrelsemedlemmarna.

Ledamöter:

Johannes Hylander (Styrelsens ordförande)
Anders J. Persson, fil.dr (Styrelsens vice-ordförande)
Lise-Lotte Axelsson
Simon Strömberg
Torgny Sandgren
Susanna Lejonhufvud (lärare)
Anna Saintout (student)

Suppleanter:

Adriana di Lorenzo Tillborg, fil.dr
Lena Ousbäck
Sebastian Printz
Ida Burén
Vakant
Erika Hammarberg (lärare)
Johan Fernold (student)

Adjungerade:

Ian Plaude, rektor (föredragande)
Anna-Carin Ahl, studierektor (sekreterare)
Ulf Hellerstedt (SULF)
Hans Sjögren (Sveriges Lärare)
Simon Walther (Vision)

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMND (FUN)

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid SMI består av 14 ledamöter, tio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med rektor och studierektor som adjungerande. FUN beslutar i främst följande frågor:

  • Finansiering och innehåll/inriktning i forskning och konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Utveckling av en forskningsstrategi och ökad tillgång till forskningskompetens
  • Fastställande av utbildningsplaner, kursplaner och poängplaner
  • Läsårsplanering och utbildningsdimensionering och huvudsaklig uppläggning
  • Studentärenden som antagning, uppskov, behörighetsdispenser och avstängning, oavslutade studier

FUN ger förslag till rektor i frågor om nyanställningar och anställningsbefordran.
FUN ger förslag till styrelsen i frågor som rör inrättande av nya utbildningar.

Ledamöter:

Owe Ander, docent fil.dr. (lektor)
Cecilia Ferm-Almqvist, fil.dr. (professor)
Örjan Gotensjö (adjunkt)
Lisa Videsäter (student)
Susanna Leijonhufvud (lärare)
Maria Nordlöw (adjunkt)
Hans Sjögren (adjunkt)
Helena Sivsdotter Söderman (adjunkt, utbildningsledare)
Ketil Thorgersen, fil.dr. (lektor)
Marko Sevon (student)

Suppleanter:

Christine Ericsdotter Nordgren (lärare)
Josefin Falthin (adjunkt)
Annika Olsson Ennart (student)
Vakant (student)

Adjungerade:

Ian Plaude, rektor (föredragande)
Anna-Carin Ahl, studierektor (mötessekreterare)

Senast upppdaterad: 2023-11-21