logo

SMI:s Organisation

Ian Plaude Rektor
08-611 38 65
Anna-Carin Ahl Studierektor
08-611 95 65
Fredrik Forssell Utbildningsadministratör
08-611 01 36
Cattis Eriksson Studiesekreterare
08-611 05 02 (tillika växel)
SimonWalther Lokaltekniker
08-611 05 02
Agneta Ålin Ekonomi
08-522 723 21

Fakturor till SMI skickas som PDF-fil till levfaktura@smi.se för behandling.


STYRELSEN

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid SMI. Ekonomi, lokalisering, strategifrågor, kvalitetsarbete, rektorstillsättning samt fastställande av utbildningsplaner är några av styrelsens beslutsområden.

En presentation av styrelsemedlemmarna.

Ledamöter:

Johannes Hylander (Styrelsens ordförande)
Anders J. Persson, fil.dr (Styrelsens vice-ordförande)
Lise-Lotte Axelsson
Simon Strömberg
Torgny Sandgren
Susanna Lejonhufvud (lärare)
Johan Fernold (student)

Suppleanter:

Adriana di Lorenzo Tillborg, fil.dr
Lena Ousbäck
Sebastian Printz
Vakant
Vakant
Erika Hammarberg (lärare)
Anna Saintout (student)

Adjungerade:

Ian Plaude, rektor (föredragande)
Anna-Carin Ahl, studierektor (sekreterare)
Ulf Hellerstedt (SULF)
Hans Sjögren (Sveriges Lärare)
Simon Walther (Vision)

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMND (FUN)

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid SMI består av 14 ledamöter, tio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med rektor och studierektor som adjungerande. FUN beslutar i främst följande frågor:

  • Finansiering och innehåll/inriktning i forskning och konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Utveckling av en forskningsstrategi och ökad tillgång till forskningskompetens
  • Fastställande av utbildningsplaner, kursplaner och poängplaner
  • Läsårsplanering och utbildningsdimensionering och huvudsaklig uppläggning
  • Studentärenden som antagning, uppskov, behörighetsdispenser och avstängning, oavslutade studier

FUN ger förslag till rektor i frågor om nyanställningar och anställningsbefordran.
FUN ger förslag till styrelsen i frågor som rör inrättande av nya utbildningar.

Ledamöter:

Owe Ander, docent fil.dr. (lektor)
Cecilia Ferm-Almqvist, fil.dr. (professor)
Örjan Gotensjö (adjunkt)
Lisa Videsäter (student)
Susanna Leijonhufvud (lärare)
Maria Nordlöw (adjunkt)
Hans Sjögren (adjunkt)
Helena Sivsdotter Söderman (adjunkt, utbildningsledare)
Ketil Thorgersen, fil.dr. (lektor)
Marko Sevon (student)

Suppleanter:

Christine Ericsdotter Nordgren (lärare)
Josefin Falthin (adjunkt)
Annika Olsson Ennart (student)
Vakant (student)

Adjungerade:

Ian Plaude, rektor (föredragande)
Anna-Carin Ahl, studierektor (mötessekreterare)