logo

INTERNATIONALISERING

SMI bedriver ett målinriktat internationaliseringsarbete fokuserat på att utforska, sprida och utveckla ny didaktisk kunskap, musikpedagogik och logonomi i samarbete med partnerlärosäten utomlands. I detta har SMI-lärare varit på mobilitetsresor och tagits emot som gästlärare och föreläsare i ett antal länder i Europa, USA, Sydamerika, Sydasien och Australien. Vi deltar också i internationella projekt för att främja våra utbildnings- och forskningsområden. Här kan du läsa om ett flertal av SMI:s internationella utbyten och projekt.


ACROSS (Central Baltic Programme) 2024–2027

ACROSS

ACROSS (Archipelago Remote Services) är ett projekt beviljat av Europeiska Unionens regionala utvecklingfond Interregs Central Baltic programme. Projektet pågår från april 2024 till och med februari 2027 och syftar till att utveckla digitala samverkan mellan institutioner, organisationer och individer som bor i skärgårdsmiljöer i Stockholm och Åland. Samverkan grundar sig på en digital teknik som möjliggör tvåvägskommunikation med ljud och bild utan märkbar fördröjning (latens). Den nya tekniken breddar möjligheterna för konstnärlig utbildning och samverkan, främst inom musik och teater, men även för utbildning och kommunikation inom andra områden, som kan genereras till följd av projketet.

SMI är huvudansvarig för projektet och arbetar tillsammans med Riksteatern Sverige, Ålands Musikinstitut och Nordens Institut på Åland som projektpartners. Region Stockholm och Ålands landskapsregering är medfinansiärer.

Länk till ACROSS-projektet


Erasmus + 2021–2027

ERASMUS

SMI har sedan 2009 kontinuerligt haft en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Det betyder att SMI deltar i Erasmus+, EU:s program för europeiskt utbildningssamarbete. Samarbetet organiseras i projekt som löper över 7 år och nuvarande projektperiod gäller 2021-2027.

Bilaterala överenskommelse om mobiliteter

SMI har eller har haft överenskommelser för Erasmus+ mobiliteter med följande institutioner:

 • Norges musikkhøgskole, Norge
 • Taller de Músics, Spanien
 • Conservatoire de Toulouse, Frankrike
 • Conservatoire Musique et Danse à Blagnac, Frankrike
 • Universidade de Aveiro, Portugal
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Danmark
 • Ionian University, Greece
 • Instituto Piaget, Universitario de Almada, Portugal
 • Istituto Superiore de Studi Musicali "Pietro Mascagni", Italien
 • Metropolia University of Applied Sciences, Finland
 • Rytmisk Musikkonservatorium, Danmark
 • Estonian Academy of Music and Theater ISSM, Estland
 • University of Tartu, Estland
 • Turku University of Applied Sciences, Finland
2021–2027 Erasmus+, Lärarmobiliteter

Erika gjorde en mobilitet för fortbildning inom sina ämnen komposition och musikteori, såväl för egen konstnärlig förkovran som för didaktisk och pedagogisk utveckling. Programmet bestod av egna lektioner, jobbskuggning, auskultationer, diskussioner och möten med både kollegor och studenter.

Mobilitet för fortbildning med program inom slagverk som innehöll masterclasses, workshops och gruppframträdanden, jobbskuggning och diskussioner.

2013–2020 Erasmus+, Lärarmobiliteter

Hans och Helena åkte på både jobshadowing och att undervisa under sin tid i Toulouse. Under tiden såg de undervisning enskild och i grupp i piano, gitarr, harpa, viola, sång, flöjt och slagverk samt observerade undervisning i musikteori, solmisation, rytmläsning och notträning. De också såg repetitioner av blås, stråk och symfoniorkestrar på olika nivåer samt gitarrensemble.
Hans genomförde en workshop kring instudering genom improvisation där olika förhållningssätt och verktyg belystes. Helena genomförde en workshop utifrån en svensk polska där rytmiska element användes i improvisation. Därifrån byggdes en ny improviserad form vilket också dirigerades fram.

Maria, Hans och Helena besökte Danmark med målet att se undervisning i musikpedagogik på högskolenivå inriktad mot improvisationsmetodik, dansmetodik, ensembleledning, pianometodik samt flöjtundervisning och flöjtmetodik.

Hans besökte dessa institut för att titta på läro- och kursplaners innehåll och tillämpning samt examination och måluppfyllelse. Hans observerade undervisning av bl.a. gruppundervisning i piano och vid Sibeliusakademin observerade han handledd student övningsundervisning.

Wolfgang bjöds till akademien för att undervisa studenter i fysisk teater och teaterpedagogik. Wolfgang höll tre dagar av workshops och seminarier för en grupp av ca 10 studenter i mastersprogrammet i diverse aspekter av Alexanderteknik i nutida skådespeleriträning.

Bo besökte professor Janice Chapman för att se hennes undervisning i klassisk sång på avancerad nivå, med målet att utveckla kunskap om undervisning av klassisk sångteknik, interpretation och repertoarval i ett pedagogiskt perspektiv. I detta även ingick att relatera Chapmans praktik till hennes publicerade läroböcker i ämnet. Bo återkom i en uppföljande mobilitet i juli som ägnades åt observation och deltagande i kursen Training in Classical Voice med Janice Chapman och Dr. Ron Morris.

Owe besökte Freiburg för utbyten om undervisning i musikhistoria, musikanalys och musikfilosofi med viss fokus på konstnärlig praxis, musikhistoria, musikteori och musikhistorisk praxis.

Pietro Mascagni Institutet bjöd in Stefan för att dela med sig om sina didaktiska metoder för undervisning av gitarr i grupp med fokus på elever av olika färdighetsnivåer. Några aspekter som belystes var effektivitet, metod, flexibilitet, progression och materialexempel.

Anders och Jacob reste i samband med en nordisk konferens om högre utbildning i slagverk och gav masterclasses, seminarier och workshops med fokus på metodik för slagverksundervisning och framförande.

Owe besökte Greifswald för utbyten om undervisning i musikhistoria, musikanalys och musikfilosofi, med viss fokus på konstnärlig praxis, musikhistoria, musikteori och musikhistorisk praxis.

Ketil åkte för att observera undervisning och seminarier i relevanta ämnen knuten till musikpedagogiskt arbete.

Anledning till mobiliteten var att undervisa och träffa kollegorna, både etablerade och nya. Under besökte gav Johan ett seminarium om teoretiska aspekter på musikframförande och deltog i examination av en doktorsavhandling.

Piagetinstitutet bjöd in Stefan för att dela med sig om sina didaktiska metoder för undervisning av gitarr i grupp med fokus på elever av olika färdighetsnivåer. Några aspekter som belystes var effektivitet, metod, flexibilitet, progression och materialexempel.

Helle bjöds till Viljandi för att öka förståelse för ergonomi för musiker, inklusive övningsmetoder, avslappning, rörelse och fysisk funktion för musiker, scenskräck etc

2008–2013 Erasmus, Lärarmobiliteter

SMI har sedan 2010 haft en omfattande verksamhet med lärare som undervisat utomlands, med stöd av den svenska regeringen och Erasmus-programmet. SMI har en Erasmus University Charter sedan 2009 vilket ger lärare och studenter möjligheter att söka utbyten med partner lärosäten utomlands.

Ulf och Stefan höll gemensamma seminarier kring olika läromedel i ensemblemmusik för gitarrorkester och mindre grupper, ex. elgitarrensemble, med metodik för olika nivåer. Lärarna hade därtill ett antal workshops och undervisning till grupper av studenter, Ulf i elgitarr som huvudinstrument och Stefan i akustisk gitarr. Vid flera av workshops medverkade även verksamma lärare och studenter från övriga delar av Gran Canaria och Teneriffa.

Utbytet med Ionian University kom ur deras intresse av SMI:s pedagogiska modell, med en bredare metodik och interaktion mellan stilar, genrer samt gehörs- och notbaserat musicerande. I undervisningen deltog lärare och studenter från avdelningarna för klassiska och jazz musik.
Kostas undervisade i Pianointerpretation, Pianometodik och Improvisationsmetodik i klassisk musik till studenterna från institutionen för klassisk musik med inriktning piano.
Elise inledde med en konsert och ett seminarium om improvisation och komposition. Elise undervisade i Pianointerpretation och -metodik, Ensemblespel samt Improvisation och komposition till studenterna från institutionen för jazzmusik. Undervisningen bedrevs både enskilt och i grupp.

Improvisation inom klassisk musik är ovanlig i Grekland, särskilt inom pedagogisk verksamhet. Uppdraget gav studenterna och deras lärare möligheten att komma i kontakt med nya metodiksa och didaktiska kunskaper med pedagogiska syften.
Helena undervisade i Improvisationsmetodik, med övningar och metoder för att improvisera genrebrett i musik. Kostas arbetade med Improvisationsmetodik och Gruppundervisningsmetodik. Anna-Carin undervisade i Rytmik samt Musik och Rörelse.Vid lektionerna närvarade även studenternas lärare. Studenterna deltog aktivt i både teoretiska och praktiska moment och vid lektionerna närvarade även studenternas lärare.

SMI och University of Aveiro har haft lärarsamarbeten under flera år. Det finns ett intresse av att implementera pedagogisk högre utbildning för sång i populärmusikaliska genrer i Portugal. För många var detta den första gången de fick kunskap om undervisning i icke-klassisk sång och intresset och entusiasmen var överväldigande.
Margaretas undervisning hade fokus på sång inom populärmusikaliska /afro-amerikanska genrer. Margareta började med en föreläsning, sedan hade hon och Johan masterclass med ett drygt 70-tal medverkande. Förutom sångstudenter medverkade även studenter i piano och gitarr, några från andra universitet. Margareta avslutade med en workshop i improvisation.
Johan hade föreläsning om Röstfunktion i sång till masterstudenter i sångpedagogik. Det handlade om röstfunktion och subglottiskt tryck och om betydelsen av artikulation för textuppfattbarhet. Han handledde en doktorand om bl.a. tolkning av inspelningar. Därefter föreläste han för en grupp doktorander om datorpgram som kan användss vid lyssnartest, vad man ska ta hänsyn till i testutförande och de lärdomar han har av tidigare erfarenheter.

Joakim och Anders genomförde en stor del av undervisningen tillsammans i seminarier där studenter var aktiva i spel på ilika sätt. Medverkande var både slagverks- och dirigentstudenter på olika utbildningsprogram och nivåer.
Därtill gav lärarna några enskilda lektioner, bland andra studenter som förberedda sig för antagningsprov till Masterutbildning samt en som förberedde för sin Diploma exam, en examination som ägde rum under lärarnas vistelsetid. Lärarna även handledde konsertförberedelser inför en konsert under PASIC (Percusion Art Society International Convent), som Joakim och Anders deltog i.

Johan was invited to deliver several larger lectures to a wide range of students and faculty staff from e.g. College of Music, Department of Communication Sciences and Disorders, Health Center, Physics and Astr. Dept etc. The topics Johan lectured on were:

 • Voice and Respiration Related to Speech and Speech Disorders
 • Voice Production, Pitch Perception and Intonation in Singing
 • Recent Findings of Glottal Mechanics and Source - Vocal Tract Interactions Especially Related to Singing
 • Basic Mechanics of Voice Production - Source and Filter
 • Phonation Source Characteristics for a Wide Range of Professions and Disorders

Joakim och Anders undervisade i slagerk och metodik, enskilt och i grupp. De arbetade med förberedelser inför en vexamenskonsert som framfördes under deras vistelse, med stycken för solo, duo och ensemblespelare. Lärarna även ingick i juryn som bedömde examen för studenterna.
Därtill höll Anders i ettseminarium som berörde ergonomi, grundläggande teknik och övning.

Kostas undervisade i Instrumentalundervisning i grupp och Konstarter i samverkan. Studenter som deltog studerar till musiker, som i Grekland får automatiskt behörighet att kunna undervisa i musik- och kulturskolorna (utan pedagogisk kompetens). Möjligheten att komma i kontakt med och uteckla ett nyt tänkande om instrumentalundervisning samt hur man som lärare kan nyttja olika konstarter i didaktiska och pedagogiska syften var en ny aspekt för studenter och lärare.

Under två heldagar undervisade Stefan i form av workshops och masterclass med spel individuellt och i grupp och ensemble. Bl.a. spelade alla deltagare en hel del ensemble i gehörsform med fokus på specifika tekniska moment.
Deltagare var ca 20 studenter och 5 lärare från konservatoriet.

Detta var ett återbesök efter det första besöket i november 2010 (se nedan).
Johan föreläste om "Perception of Pitch and Intonation in Singing, om nyare undersökningar av de akustiska skillnaderna mellan uttrycksfull och icke-uttrysckfull sång, samt om intonation i vokal praktik. Deltagare var ett tjugotal studenter och därtill några lärare. Samma kväll höll Johan i en workshop där studenterna fick ställa initierande frågor och där han demonstrerade olika datorprogram för realtidsfeedback och analys av sång. Workshopen hade en uppföljning kvällen därpå, där Johan demonstrerade inversfiltrering, som ger realtidsanalys av larynsapparatens bidrag till röstklangen. Deltagarna fick själva se hur de kunde styra och ändra denna röstfaktor i sin egen röst, vilket orsakade en hel del spontan diskussion.
Johan också höll en föreläsning för the Music and Audio Research Labroratory om KTH:s interpretationsprogrammatik Director Musices. Auditoriet bestod av ca 15 personer, varav fyra professorer från värdinstitutionen. Efteråt uppstod en givande diskussion.

SMI och University of Aveiro har haft lärarsamarbeten under flera år.
Johan handledde två doktorander i Musician's Medicine. Dessutom höll Johan en föreläsning om hur man genomför lyssnartest med den utrustning Aveiro skaffat (för ett dussintal doktoranstudenter), en föreläsning om tonhöjdsuppfattning och intonation i klingande praxis (för ett tjugotal masterstudenter), samt en föreläsing om interpretationsteori (för ett tjugotal doktorandstudenter).

SMI och CSMC har tidigare haft utbyten och EU-projekt tillsammans.

Den första veckan var Anna-Carin vid CSMC i Las Palmas de Gran Canaria, den andra verkan på CSMC:s campus i Santa Cruz, Teneriffa. Vid böde campus höll hon workshops med inslag av föreläsnings- och seminariekaraktär. Huvudinnehållet var Rytmik - Musik och rörelse och dess metodiska och didaktiska aspekter i olika kurser och kursmoment, inklusive
Musik och rörelse för små barn
Slagverk med små barn
Musik i "Secondary school"
Ensemblespel i skolan
Improvisation och skapande med yngre barn

Deltog gjorde musikstudenter med pedagogisk inriktning, lärare från konservatoriet och en del lärare verksamma i kanariöarnas kommunala musikskolor.

Marias undervisning förlades till institutionen i Arts and Humanities med ämnesinriktning musikpedagogik. All undervisning på denna institution är på master- och forskarnivå med engelska som undervisningsspråk.
Maria höll ett doktorandseminarium för ett tjugotal doktorander på temat Different ways of analysis. Seminariet också podkastades, och studenter deltog via nätet från Kalifornien och Michigan. Maria också gav en föreläsning för ett tjugotal masterstudenter om musikalisk utveckling i de yngre åldrarna, samt en föreläsning i Early Childhood Music. Maria också handledde ett antal doktorande, flera med utländsk härkomst.
Förutom undervisning och handledning hann Maria delta i ett antal presentationer av utvecklingsarbeten och forskning, som även gav mycket värdefull kunskap till möjlig utveckling i Sverige.

Johans första föreläsningen handlade om Röstens funktionssätt med demonstrationer av resonans i rör och hur lätet från en ankpipa kan omvandlas till en mänsklig vokal genom att passera genom ett rör.
Den andra föreläsningen berörde andningsfunktionen och dess inverkan med röstljudsbildning, innefattande bl.a. olika andningssrategier som ”bukvägg in” eller ”bukvägg ut” under fonationsfasen, skillnaden i krav på precision i andningstekniken i sång jämfört med tal. Föreläsningen interfolierades med praktiska övningar där deltagarna fick känna hur det känns att kontrahera mellangärdet, att variera subglottiska trycket mm.
Den tredje föreläsningen handlade om stämbandsfunktion och talrörsresonanser, om hur stämbandsfunktionen bidrar till röstklangen samt om hur talrörsresonanserna används i olika sångstilar för att forma olika vokaler och för att färga rösten på olika sätt, t ex i form av ”täckning”, sångformant.
De efterföljande diskussionerna var livfull och de flesta av de ca 30 deltagare var aktiva.

Studiebesök till Colegio Pestalozi, Belgrano där ett månatligt evenemang som drivs av gitarristen Juan Gallino bedrivs. På programmet denna kväll: Ergonomi (Juliana Ardissione) samt konsert (Hugo Zamora, Trio Domine).
Studiebesök instrumentutställningen "Lutheria de Buenos Aires"
Radiointervju och -konsert i entimmesprogrammet "De Segovia a Yupanqui", Radio Nacional de Argentina FM Clasica med Sebastian Dominguez.
Möten med lärare Victor Villadangos och Sebastian Zambrana, undervisning, masterclass och seminarier i bl.a. gitarrmetodik, gitarrorkester, ensemble.
Intervjuer med kompositören och gitarristen Maximo Diego Pujol, tangogitarristarna Gustavo Nasuti och Pablo Ucelli, folkgitarristarna Juan Falu och Carlos Martinez.

Internationella gästlärare

SMI anlitar gästlärare från andra länder för att ge nya insikter, fördjupade kunskaper och breddade perspektiv till våra studenter. Ofta ger våra gästlärare föreläsningar, workshops och masterclasses som är öppna för externa deltagare. Här kan du läsa om några exempel på våra gästlärare de senaste åren.

Brian Gill är Assistant Professor of Vocal Performance vid Steinhardt School, New York University. Förutom forskning på röstens funktion med bl.a. Prof Johan Sundberg, är Brian en eftersökt sångpedagog och röstcoach med engagemang över hela världen och flera av hans tidigare elever framträder på Metropolitan och Broadway. Han är även utövande sångare och sjunger opera- och musikalroller i USA och Europa.

Dr. Lori Custodero, docent i musikpedagogik, har etablerat ett program kring Musik för yngre barn vid Teachers College, Columbia University New York. Ett program som integrerar pedagogik och forskning genom teori och praktik. Förutom ett omfattande internationellt arbete har Custodero etablerat samarbete och utbildning med ett flertal institutioner i New York City; som Jazz at Lincoln Center, the New York Philharmonic, the Midori Foundation och Columbia Head Start.

Två skickliga pedagoger med många års erfarenhet av arbete med skådespelare och sångare bl.a. i Londons West End. De har, för sina pedagogiska böcker Singing and the Actor och Successful Singing Auditions, fått bred internationell uppskattning. Båda har specialiserat sig på röstteknik och arbetar över många genrer och rösttyper. Gillyannes fokus är på röstfunktionen medan Jeremy arbetar med framförandetekniker och ”performance”

Under de sista 30 åren har Nadine utvecklat sin egen unika teknik, där arbetet med rösten i kroppen är det tekniska redskap som skapar kopplingen mellan känslor, ljud och ord. Grunden i Nadines röstarbete är att befria och förlösa andningen genom olika övningar, individuellt eller par- och gruppvis. Ingenting ska forceras fram utan hon poängterar betydelsen av fokus och närvaro i rummet. Nadines egen metod bygger på att rösten har fyra kvaliteter som skall undersökas och utvecklas för att rösten ska bli komplett och hållbar. Nadine talar om rösten som multidimensionell och att vi måste låta dessa dimensioner mötas och förenas.

Välkänd altviolinist från såväl Arditti Quartet som Pierre Boulez’s Ensemble InterContemporain, Garth är en av de ledande violasolisterna. Hans publikation Viola Spaces (ed. Schott) innehåller studier som bygger på så kallade "Extended techniques", sul ponticello, tasto, pizzicato, glissando med flera. Genom att utforska varje teknik för att visa hur de fungerar, vilket som är det bästa sättet att utföra dem på, vilka musikaliska möjligheter de innebär och vad de techniques utgör här ett centralt element vid formandet av de speltekniker som finns i alla musikstilar-barock, klassisk, romantisk, nutida och folkmusik.

Vasiljevs metod ger spännande upplevelser av förbin¬delsen mellan känsla-rörelse-röst och bygger på hans långa erfarenhet som skådespelare och rösttränare. Han arbetar som professor vid Teaterakademin i Sankt Petersburg och har under många år gett masterclass och workshops på teatrar och teaterutbildningar i hela världen.

Lisa Popeil är sångpedagog i Los Angeles USA med lång erfarenhet av att arbeta med professionella sångare inom pop-rock-musikalbranschen. Hon har ett väl beprövat och metodiskt sätt att se på röstfunktionen kopplad till det musikaliska uttrycket i dessa genrer.

2009–2011: Grundtvigprojekt

"Exchange of Good Practices relating to training for Artistic Education Teachers"

Projektet syftar till att identifiera prioriteringar och metoder för effektiv kompetensutveckling av musikpedagoger i isolerade och glesbygdsområden i Europa.