logo

Studier och funktionsnedsättning

Har du en konstaterad nedsättning i din funktionsförmåga kan du få stöd för att underlätta dina studier. Det gäller t.ex om du har synnedsättning eller om du har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att du redan när du ansöker till ett program eller en kurs på SMI tar kontakt med SMI:s samordnare för studenter med funktionshinder för att få råd och hjälp inför dina studier. Om du söker till en programutbildning med antagningsprov kan vissa provmoment anpassas till dina förutsättningar.

Samordnare

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning är studierektor Anna-Carin Ahl

Läs och skrivsvårigheter

Den som har lässvårigheter t.ex. synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får tillgång till kurslitteratur på ett anpassat medium. SMI samarbetar med Södertörns högskolebibliotek som tillhandahåller tjänster för studenter med läshinder.

Det vanligaste är att biblioteket upprättar för studenten ett konto på Legimus som är Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats. Då kan studenten själv ladda ner talböcker som filer till sin dator och läsa/lyssna på i ett särskilt program, eller till en app i sin telefon.

Kontakta högskolebiblioteket för råd och beställning.

Hjälpmedel

SMI ansvarar inte för tekniska och personliga hjälpmedel. Har du behov av hjälpmedel ska du själv kontakta ditt hemlandsting eller din kommun.

Diskriminering och likabehandling

Diskrimineringslagen ger ett skydd mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning. SMI har även en aktiv åtgärdsplan med riktlinjer och rutiner mot diskriminering mot studenter och personal vid SMI.

Senast upppdaterad: 2024-03-13