logo

Studier och funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning kan du få stöd för att underlätta dina studier. Det gäller t.ex om du har synnedsättning eller om du har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att du redan när du ansöker till ett program eller en kurs på SMI tar kontakt med SMI:s samordnare för studenter med funktionshinder för att få råd och hjälp inför dina studier. Om du söker till en programutbildning med antagningsprov kan vissa provmoment anpassas till dina förutsättningar

Samordnare

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning är studierektor Anna-Carin Ahl

Läs och skrivsvårigheter

Den som har ett läshinder t ex synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får låna kurslitteratur på ett anpassat medium. Vanligast är talböcker på CD som kallas DAISY-böcker. Det är Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) som producerar böckerna. Kompendier och artiklar produceras inte av TPB. Vid behov anlitar SMI lektör för inläsning.

Hjälpmedel

SMI har inte ansvar för tekniska och personliga hjälpmedel. Har du behov av hjälpmedel ska du själv kontakta ditt hemlandsting eller din kommun.

Diskriminering och likabehandling

Diskrimineringslagen ger ett skydd mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning. SMI har även en likabehandlingsplan.