logo

Instrumenthyra – SMI

Erbjudande om att hyra instrument från SMI gäller enbart för användning i s.k. ”professionella sammanhang”, exempelvis i samband med offentliga framföranden eller vid symposier. Uthyrning för endast privata ändamål över en längre tidsintervall t.ex. för privat utbildning eller övning är inte tillåten, såvitt den inte är anknuten till SMI:s verksamhet. Vid uthyrning av SMI:s lokaler kan instrument göras tillgängliga för egen övning. Om du är osäker vad som gäller, kontakta SMI:s expedition.

Den som önskar hyra (hädanefter benämnt Hyrestagaren) ett eller flera instrument (hädanefter benämnt Instrument) av uthyraren (hädanefter benämnt SMI) kan boka Instrument upp till sex månader (180 dagar) i förväg. Hyrestagaren får hyra Instrument från 1 dygn och upp till 2 månader (maximum 63 dagar) per beställning. Instrument hyrs ut under förutsättning att det finns tillgängligt.

Hyrestagaren skickar först en förfrågan om hyrning av Instrument till instrumenthyra@smi.se. SMI kontrollerar tillgängligheten av Instrument och kontaktar Hyrestagaren med ett kostnadsförslag samt lämnar villkor för uthyrning per e-post, i vilket Hyrestagaren ombeds godkänna med bekräftande svar. Därefter reserverar SMI Instrument åt Hyrestagaren och skickar en bekräftelse till Hyrestagaren per e-post. Beställningen är bekräftad och bindande i och med detta. Fakturering görs efter återlämning.

Hyrestagaren kan också få tillgång till Instrument vid SMI:s lokaler. Då hyr Hyrestagaren tillfällig lokal vid SMI med tillgång till Instrument per timme. För aktuella priser för tillfällig hyra av lokal vid SMI, vänligen kontakta SMI:s Expedition.

Instrument hämtas och lämnas vid överenskommen dag och tid.

Instrument hämtas från SMI eller annan av SMI bestämd plats och återlämnas vid SMI, om inte annat har avtalats på förhand.

Vänligen ha papperskopia på bekräftelse av bokning tillgänglig vid upphämtning som bevis på att den som hämtar är auktoriserad att hämta Instrument.

Minsta uthyrningsperiod är 1 dygn och längsta uthyrningsperiod är 2 månader (max 63 dagar). Uthyrningsperioden räknas från kl.12.00 dagen för upphämtning och därefter från kl.12.00 per påbörjad dag fram till och med dagen för återlämning, om inte annat har avtalats på förhand. Instrument hämtas under SMI:s öppettider, mån-fre kl.08.30-16.30. Hämtning/återlämning av Instrument utanför ordinarie tider kan ordnas om avtalat på förhand.

Hyrestagaren är personligen ansvarig för säker och varsam hämtning, användning och återlämning av Instrument och för det fakturerade beloppets betalning till fullo. Detta oavsett vem som hämtar, använder och återlämnar Instrument eller vem som betalar fakturan.

Observera att Instrument, oavsett skick, ofta är väldigt ömtåliga och skadas lätt.

Skador och anmärkningar på Instruments skick dokumenteras vid hämtning på särskilt blad som undertecknas av båda parter. Uppkommen skada eller förlust av Instrument under uthyrningstiden skall Hyrestagaren omedelbart rapportera till SMI med full dokumentation över den uppkomna skadan. Om SMI så begär skall Hyrestagaren göra polisanmälan vid skada eller förlust. För skador på Instrument som upptäcks i efterhand och som inte har rapporterats är Hyrestagaren skyldig att bekosta återställning av Instrument i efterhand samt en handlingsavgift på SEK1.000kr, förutsatt att Instrument därefter inte har brukats av annan person utan att skadan har noterats.

Hyrestagaren är ansvarig och ersättningsskyldig till fullo för förlust eller skada av Instrument, d.v.s. att Instrument återställs till det vid hämtning identiska skicket eller ersätts med ett så identiskt/likvärdigt nytt som kan inhandlas. Vid skada skall beställning om reparation till det vid hämtning identiska skicket inklusive transporter och försäkring göras av SMI och den totala kostnaden faktureras Hyrestagaren, som förbinder sig att betala fakturan till fullo. Vid förlust av Instrument eller om reparation av Instrument till det vid hämtning identiska skicket inte bedöms vara rimlig eller möjlig p.g.a. exempelvis skadans omfattning, skall Hyrestagaren inom 30 dagar ersätta SMI med identiskt/likvärdigt Instrument samt betala en handlingsavgift på SEK1.000kr.

Den fakturerade kostnaden för uthyrning av Instrument utgör priset per instrument för uthyrning första dagen, samt en multiplicering av detta pris enligt tabellen nedan. För all uthyrning utanför SMI:s lokaler tillkommer lagstiftad mervärdesskatt 25% samt uppläggningsavgift på SEK250kr.

All beräkning görs från kl.12.00 per dag under uthyrningsperioden, om inte annat avtalas på förhand. För uthyrning av flera instrument utgår en mängdrabatt.

Tidslängd Multiplicering Tidslängd Multiplicering
1 dygn * pris ggr 1 8 - 11 dygn pris ggr 4
2 dygn pris ggr 1,5 12 - 14 dygn pris ggr 5
3 dygn pris ggr 1,75 2 - 3 veckor pris ggr 6
4 dygn pris ggr 2 3 - 4 veckor pris ggr 7
5 dygn pris ggr 2,5 4 - 5 veckor pris ggr 8
6 dygn pris ggr 3 5 - 7 veckor pris ggr 9
7 dygn pris ggr 3,5 7 - 9 veckor pris ggr 10
Mängdrabatt vid hyra av flera instrument
2-4 instrument -10 %
5-7 instrument -25 %
8-fler instrument -50%

* Pris vid hyra av instrument i samband med tillfällig hyra av SMI lokal/timme: pris ggr 0,1

SMI debiterar Hyrestagaren ytterligare 50% på den fakturerade kostnaden för Instrument som återlämnas sent eller till annat än överenskommet återlämningsställe.

Avbokning fram till en vecka före den första uthyrningsdagen kan göras utan kostnad.

För avbokning på mellan en vecka och 48 timmar före kl.12.00 den första uthyrningsdagen utgår en avgift motsvarande 50% av överenskommen uthyrningskostnad med maximum 4 dagars uthyrning som beräkningsgrund.

För avbokning på mindre än 48 timmar före kl.12.00 den första uthyrningsdagen utgår en avgift motsvarande 100% av uthyrningskostnad med maximum 4 dagars uthyrning som beräkningsgrund.

Eventuell återbetalning från SMI till Hyrestagaren sker med 30 dagars betalningstid netto.

Instrumentställ, mallets och klubbor för instrument som behöver dem (t.ex. gongar, rörklockor och bastrummor) ingår i prissättningen. Hyrestagaren skall försäkra att nödvändiga ställ hämtas och återlämnas med de hyrda instrumenten. Hyrestagaren blir ersättningsskyldig för ställ, mallets och klubbor som inte återlämnas med Instrument.

För övriga instrument bör Hyrestagaren ha egna klubbor, dock har SMI klubbor och mallets till kompletterande uthyrning om så behövs.

SMI hyr ej ut notställ.

Senast upppdaterad: 2024-03-13