logo

Susanna Lejonhufvud

Vid SMI är Susanna involverad i forskningsprojektet Nordic Centre for Digital Presence, NCDP. I projektet studeras vilka möjligheter och begränsningar en realtidöverföring med ljud och bild erbjuder för ett musikaliskt lärande. För närvarande har SMI ett musikpedagogiskt samarbete med Ålands musikinstitut. Susanna driver även ett praktiknära FUN-finansierat forskningsprojekt tillsammans med Kristina Lund och Anna-Carin Ahl, Röstens estetik, vid logonomprogrammet med syfte att stärka utbildningens vetenskapliga grund inom estetik och filosofi.

Susanna är utbildad klasslärare i musik och matematik men har även jobbat med kör, arrangering, ljudteknik och småbarnsrytmik. Hon disputerade vid Musikhögskolan i Piteå 2018 med avhandlingen Liquid Streaming - the Spotify Way to Music, recenserad i Svensk tidskrift för musikforskning. Sedan tidigare har Susanna även skrivit en licentiatavhandling vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 2011 – Sångupplevelse – en klingande bekräftelse på min existens i världen.

Susanna är suppleant i SMIs styrelse och Forskning och Utbildningsnämnd FUN, hon är även styrelseledamot i forskningsnätverket Mirac, Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center, som varje år arrangerar en forskningskonferens där akademi och musikbransch möts.

Susanna deltog som forskare i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Evolving Bildung - Spotify som case, knutet till Luleå tekniska universitet och finansierat av Wallenbergstiftelsen 2018–2021. Projektet har utmynnat i flera forskningspublikationer varav en svensk antologi utgiven vid Södertörns högskola, Explorativ bildning i strömmande medier.

För närvarande är Susanna aktuell som redaktör tillsammans med lektor Karl Asp vid KMH och antologin Rimdrottningar, rockband och folkmusiker. Om deltagandet och lärandets villkor i musiklivet utgiven på Gidlunds förlag.

Susanna arbetar halvtid på SMI och halvtid som lektor vid Kungl. Musikhögskolan. Där är hon engagerad i det praktiknära forskningsprojektet ULF och gav 2021 ut antologin A Prima Vista. Hon har varit ansvarig för att utveckla Bedömningsstödet för musik i svensk grundskola för åk 6 (2012), finansierat av Skolverket. Susanna har även ett intresse för musik och filosofi och har publicerat en del artiklar och bokkapitel på temat tid i musik och möjligheterna för konst som musik att emanera i musikpedagogiska sammanhang. Hon är även anlitat som granskare för ett antal internationella tidskrifter inom musikpedagogik, musikvetenskap, kultur-, media- och kommunikationsstudier.

Publikationer

Senast upppdaterad: 2024-03-19