logo

Madeleine Uggla (1920–2018) till minne

SMI:s grundare och främsta ledargestalt genom tiderna, Madeleine Uggla, har gått bort blott två månader före sin 98-års dag.

mn

Madeleine intervjuad i samband med SMI:s 50 årsjubileum.

Madeleine Uggla växte upp i den konstnärligt intresserade Thielska familjen (farfadern var konstsamlaren Ernest Thiel, hennes pappa filmproducent och kompositör Olof Thiel) där hennes musicerande uppmuntrades. Hon erhöll musikdirektörsexamen vid Musikkonservatoriet i Stockholm (numera Kungl. Musikhögskolan) 1943 och debuterade som sångerska 1950. Hon medverkade i en rad konserter i Norden och i ett flertal radioprogram, bland annat sjöng hon flera gånger Händels Messias tillsammans med sopranen Birgit Nilsson. Under 1950-talet ökade dock Madeleines intresse för sångpedagogik och gehörsundervisning och hennes passion för experimentell musikpedagogisk utveckling växte.

Madeleine grundade den 23 oktober 1960 Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) i studiecirkelform. Behovet av pedagogisk kompetens för den växande kommunala musikskolan samt folkbildningsförbundens musikcirklar var skriande – enbart var femte musikpedagog var utbildad för sitt yrke. Kommunerna efterlyste pedagoger som behärskade flera instrument och som var förtrogna med gruppundervisning och ensembleledning. De som kom från musikhögskolorna och konservatorierna i landet levde överlag inte upp till kraven.

Under SMI:s första tjugo år var Madeleine SMI:s styrelseordförande, rektor, operativa ledare samt lärare i sångpedagogik och körledning. Hon ledde SMI från studiecirkelverksamhet till att omfamnas av statsmakten. Från 1981 delades SMI i en del för högre utbildning och en folkbildningsdel med totalt cirka 300 studenter. Madeleine lämnade då över rektorskapet men kvarstod som konstnärlig och pedagogisk ledare samt styrelseordförande fram till att SMI blev högskola 1990. En av Madeleines sista gärningar var att ombilda SMI till stiftelsehögskola med ny urkund och stadgar, 1991. Hon fortsatte dock sin gärning som sångpedagog privat, skrev nya läroböcker och ledde körer långt in i 2000-talet.

Madeleine var en viktig musikpedagogisk pionjär under 1900-talet och SMI var hennes bastion för ett nytt förhållningssätt till musikundervisning. Genom att handplocka kollegor gavs skolan en tydligt nytänkande utbildningsideologi i pedagogiskt arbete för musikundervisning på frivillig grund. Gruppundervisningens fördelar, sången som redskap integrerad med gehörsträning i undervisningen, röstens och textens gestaltande betydelse och alltid en på alla nivåer hög musikalisk kvalitetsambition, var ledande pelare för Madeleines och SMI:s metodik. Redan från tidigt 1970-tal omfamnade hon populärmusikaliska genrer i högre pedagogisk utbildning och insåg behovet av en mer genreanpassad didaktik.

Madeleines studenter beskriver henne som en person med pondus – fokuserad, rak och osentimental. I sin framtoning och med sin djupa distinkta röst utstrålade hon stor auktoritet och arbetslust som ofta blandades med en befriande härlig humor. Som rektor och chef ställde hon höga krav på kvalitet och uppskattade medarbetares och studenters seriösa och ambitiösa inställning. Hon förmedlade förtroende för deras kompetens utan behov av detaljstyrning, vilket var utvecklande för såväl individ som organisation.

Madeleine verkade i den främsta raden av pedagoger i det paradigmskifte som präglade Sveriges musikundervisning under 1900-talets sista decennier, med stor betydelse för utvecklingen av Sverige som musiknation.

Vill du hedra minnet av Madeleine? Bidra gärna till Stiftelsen Madeleine Ugglas Stipendiefond, BG 5708-0145. Märk talongen med givarens namn.