logo

Antagningsprov: Kulturskolepedagog 90 hp – inriktning musikproduktion/DJ/låtskrivande

Sökande gör antagningsprov inom vald profil genom huvudprov, undervisningsprov samt gemensamma prov i piano/gitarr, gruppledning, gehör och musikteori. En egen portfölj med klingande exempel på egenproducerad musik lämnas in två veckor före antagningsprovet.


Antagningsprov genomförs till största del digitalt genom videoinspelade underlag som du ombeds lämna in under vecka 17–19. Kallelse och instruktioner om de förberedda uppgifterna skickas ut vecka 16 till den e-postadress du angett i din ansökan. Går du vidare kan du bli kallad till ytterligare prov och intervju vid SMI i vecka 20 (separat kallelse skickas ut under vecka 19).

Allmänt om dina inlämnade videounderlag

Börja varje inspelning med att tydligt säga ditt namn och vad du ska spela för stycke/genomför för prov. Spela in i en lokal med adekvat ljus där du kan genomföra din video ostörd i ljud och bild. Du kan spela in med valfri utrustning bara resultatet blir att vi tydligt ser och hör dig. Tänk på att mikrofonen på mobila enheter ofta är bättre än den på en dator. Videon skall göras i en tagning per stycke utan redigering av ljud eller bild d.v.s. inga effekter, EQ eller mixning utan “rå-ljud genom mikrofon”

För alla sökande gäller gemensamma antagningsprov och profilprov (läs nedan).

Årets gruppledningsprov ställs in i sitt vanliga format. Istället tillkommer vissa instruktioner i profilernas undervisningsprov samt en utökad intervju.

Proven hålls online vecka 20. Underlag och instruktioner om proven får du i samband med kallelse vecka 16.

Teoriprovet sker i form av ett prov i Musiklära och innehåller:

Tonnamn, oktavbeteckningar, notation med diskant- och basklav, dur- och mollskalor, intervall, ackord, transponering, harmonisk analys (funktionsanalys eller steganalys), fyrstämmig sats.

Du lämnar in en inspelad video under perioden 18–20, där du spelar piano. Om du ackompanjerar på piano i ditt undervisningsprov eller i sångprovet räcker det att hänvisa till den videon. Om du inte kan ordna tillgång till en lokal med piano, kan du höra av dig till SMI för att låna lokal.

Sång

Spela in på video en valfri sång a cappella eller med eget ackompanjemang.

Intervju

Går du vidare i antagningsproven kallas du till intervju med juryn under vecka 20. Mer information skickas i kallelsen vecka 16.

Förberedd uppgift: Du ombeds lämna in exempel på tre kontrasterande egenskapade låtar, produktioner och/eller DJ-mixar (max 12 minuter speltid totalt för alla tre). För varje låt/produktion: ge en kort (max 1 A4-sida) synopsis kring den – din roll i låtskapandet/produktionen, din inspiration/källa till verket, finns det ett syfte, vad finns för bakgrund till dess tillkomst etc. Du intervjuas kring dessa låtar/produktioner vid provet.

Oförberedd uppgift: Under ca en och en halv timme får du utifrån givna instruktioner producera ett eget musikverk. Verket behöver inte vara ”komplett” när provet är klart, men ska kunna visa en process du följer mot ett musikaliskt resultat utifrån givna ramar. I slutet av provet framför du ditt resultat och får frågor kring det.

Om du väljer att genomföra provet vid SMI, får du ett eget rum med piano/keyboard och gitarr till förfogande. Du har också tillgång till dator (Apple/Mac) med följande program:

  • Logic
  • GarageBand
  • Soundtrap
  • FL Studio
  • Ableton Live

Du kan även använda egen medhavd dator och/eller DJ utrustning för denna uppgift.

Genomför du provet hemma deltar du med uppkoppling via videolänk under provtiden och använder egen utrustning. Det är viktigt att du jobbar ostört och inte tar hjälp av någon annan under tiden för denna uppgift.

Undervisningsprov: Undervisningsprov med liten grupp/enskild elev:

Spela in en lektion där du handleder ett verk som eleven/eleverna har skapat i syfte att förbättra/utveckla verket. Verket skickas ut på förhand till den sökande. Introducera en ny uppgift alternativt föreslå en utveckling av det tidigare materialet.