logo

Lärar-intervjuer – Maria och Elise

Student-intervjuer

Maria Nordlöw undervisar vid SMI i dans, drama, och pedagogiskt ledarskap.

Alla programstudenter på SMI möter Maria vid flera tillfällen i sin utbildning, dessutom är hon kursansvarig för fristående kurser i skapande dans och estetiska lärprocesser.

– Jag har arbetat på SMI i tjugofyra år, det är en lång tid, men jag har parallellt undervisat på förskola, grundskola, gymnasium och andra högskolor. Erfarenheterna från dessa olika skolformer har jag ständig användning av i min undervisning här på SMI. Att arbeta med lärande och skapande med alla åldrar, från småbarn och ungdomar till professionella vuxna har gett mig många olika vägar till kommunikation och ledarskap. Det har jag nytta av i många sammanhang, till exempel i kursmoment som behandlar inkludering, värdegrundsfrågor och pedagogiska dilemman. Vi gör praktiska övningar och prövar gestaltningar som i sin tur föder intressanta reflekterande samtal med studenterna om pedagogiska och konstnärliga val.

Vår högskola vilar på både konstnärlig och vetenskaplig grund och drivs av ett pedagogiskt tänkande. Detta för att ge studenterna bästa tänkbara förutsättningar för att fungera som lärare. Det har visat sig att de flesta utexaminerade studenter på SMI, stannar kvar i yrket livet ut.

Jag tror på estetiska ämnens förmåga att få människor att mötas, leka, samspela och utvecklas på alla sätt. De konstnärliga verktygen är pedagogiska.

Några av de fristående kurser jag har varit med om att utveckla här på SMI är Estetiska lärprocesser, Estetik och lärande och framför allt Skapande dans som finns i tre fördjupningsnivåer. Skapande dans bygger på en danspedagogik där olika improvisationstekniker och utforskande av rörelsematerial är grundläggande. I den första kursen gör vi koreografiska och konstnärliga redskap till pedagogiska redskap för att kunna skapa dans med egna elever. I nästa kurs undersöker vi hur dansen kan användas för att utforska andra kunskapsområden och hur detta utforskande sen kan berika dansens uttryck. I den tredje kursen fördjupar vi det egna koreograferandet och vår kunskap om hur dans kan påverka personlig utveckling och individers växande för att pröva det med elever men också i andra sociala sammanhang som community dance till exempel.

På SMI har jag genom åren också utvecklat kurser för uppdragsutbildning. Vi har bland annat vidareutbildat stora grupper av förskolepersonal genom vårt upplägg för dans i förskolan, Danspiloter. Och det allra senaste projektet som jag verkligen ser fram emot – Omvårdnad och bemötande med hjälp av konstnärliga verktyg som vänder sig till personal inom äldreomsorg – startar till våren.

Att få vara med att utbilda såväl lärare och pedagoger som andra yrkesgrupper i estetiska ämnen är det roligaste och viktigaste jag vet. Det är härligt att möta alla dessa, motiverade, engagerade studenter och kursdeltagare som gillar sitt yrke, har ett konkret hantverkskunnande i sina ämnen eller yrkesområden och som vågar tänka utanför boxen i samspel med elever och andra i den verksamhet man befinner sig i. Vilken resurs de är för att nästa generation skall kunna tänka både kreativt och demokratiskt!

Elise Einarsdotter undervisar vid SMI i piano, improvisation och ensemble.

SMI! – Småskalighet i kombination med förankring i hela landet och återkommande internationella samarbeten, gör SMI till en fantastiskt vänlig, välorganiserad och kreativ högskola att studerasåväl som att undervisa vid.

Ovanstående iakttagelse och känsla är något som jag alltid slås av då jag går in genom portarna till SMI.

Allt fokus är på lärandet och elevens bästa. Eleven här och nu, och framtidens elev. Det faktum att studenterna vid SMI är ålagda att undervisa parallellt med sin studiegång, skapar dessutom en sund verklighetsförankring i hela läroprocessen.

Det är nu många år som jag undervisat vid SMI, i större eller mindre omfattning. Otaliga är de minnen jag har av roliga, intensiva lektioner tillsammans med lärotörstande ljuvliga studenter i skiftande åldrar från en mängd olika miljöer. Jag ser fram emot att möta det kommande årets studentkull, och nästa och nästa och nästa…!

Elise Einarsdotter, pianist och kompositör